Mitä ja miksi?

Vapaaboomarien teemat edustajistokaudelle 2019-2020

RY (2)

VB:llä on edustajistokaudelle 2019-2020 kolme kärkiteemaa, jotka ovat

  • järjestöjen aseman vankistaminen ja toimintamahdollisuuksien ylläpitäminen
  • keskittyminen ensisijaisesti Tamperelaisen opiskelijan etujen ajamiseen
  • sillanrakentajana eri kampusten välissä toimiminen.

Järjestöjen vahva asema on kaikkien etu

Uuden Tampereen ylioppilaskunnan piirissä toimivien järjestöjen, kerhojen ja kiltojen kirjo tulee olemaan hyvin laaja ja aktiivisia järjestöjä on kymmeniä. Tämä antaa ylioppilaskunnalle erinomaisen mahdollisuuden hyödyntää järjestöjen osaamista ja viestintäkanavia oman toimintansa tukemiseksi. Juuri järjestöt mahdollistavat ylioppilaskunnan äänen kuulumisen myös ruohonjuuritasolla, sillä lähes 20 000 opiskelijan jäsenistön tavoittaminen suoraan on hankalaa. Siksi on myös ylioppilaskunnan etu, että järestötoiminnan tukeminen ja kuunteleminen on yksi ylioppilaskunnan prioriteeteista. Siten pääsemme optimaaliseen, molempia hyödyttävään kumppanuuteen. Silloin kun järjestöt ovat hyvin osallistettuja ja tyytyväisiä ylioppilaskunnan toimintaan, ylioppilaskunta näyttäytyy myös riviopiskelijalle myönteisemmin järjestönsä kautta. Ylioppilaskunnan tulee toimia pääasiassa mahdollistajana ja tukijana, ei rajojen asettajana järjestöjen toiminnalle esimerkiksi tutoroinnin, tapahtumien ja kulttuurin suhteen.

Käytännössä järjestöjen tukemista ja kuuntelemista voidaan edesauttaa esimerkiksi seuraavin tavoin:

1. Uudessa ylioppilaskunnassa tulee olemaan erittäin suuri määrä erilaisia ainejärjestöjä ja kiltoja, harrastekerhoja, ammattiainekerhoja sekä tiedekuntajärjestöjä. Jotta kaikkien ääni saadaan kuuluviin juuri heitä koskevissa asioissa, on mielekästä tehdä jonkinlainen luokittelu ylioppilaskunnan piirissä toimivien järjestöjen suhteen. Tällöin järjestöjen kokoontumiset saadaan sovitettua järkevämmin ja tietynlaisten järjestöjen edustajat yhden pöydän ääreen. Erityisesti järjestöille, joiden alalla on oma sisäänotto ja tutorointi, olisi hyvä asettaa yhteen ryhmään keskustelemaan ylioppilaskunnan toiminnasta ja näkyvyydesta koko jäsenistön tasolla. Mikäli esimerkiksi tiedekuntajärjestöjä tulisi lisää, heidän osaamistaan ja kontaktejaan ylioppilaskunta voisi käyttää taas erityisesti tiedekuntatason edunvalvonnan tukena. Kulttuuritoiminnassa taas hyvä olisi kuunnella harrastekerhoja, jotka tälläkin hetkellä vastaavat isosta osasta kampusten opiskelijakulttuuria.

2. Tällä hetkellä Tamy ja TTYY tukevat järjestöjä hyvin eri tavoin, vaikka päämäärät molemmilla ovat periaatteessa samat, eli järjestöjen toiminnan mahdollistaminen. Tamyn tuki perustuu pääasiassa yleisavustukseen joiden lisäksi jaetaan projektiavustuksia, TTYY käyttää avustuksissa enemmän tarveharkintaa sekä tarjoaa tiloja. Uuteen ylioppilaskuntaan on luotava malli, jossa otetaan huomioon erilaisten järjestöjen tarpeet siten, että kaikki järjestöt kokevat saavansa oikeudenmukaista kohtelua tukien myöntämisessä. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka rahallisten tukien myöntämisessä siirryttäisiin enemmän tarveharkintaiseen malliin, on myös niille järjestöille, jotka eivät tarveharkinnan perusteella tukia saa luotava jonkinlainen vaihtoehtoinen malli saada tukea tai tunnustusta ylioppilaskunnalta. VB toivoo myös, että poikkitieteellisiä tapahtumia tuettaisiin voimakkaasti ainakin uuden ylioppilaskunnan alkuvuosina yhteisöllisyyden parantamiseksi. Toivottavaa olisi myös, että yhdistymisen jälkeen erityisesti keskustakampuksen tila-asioihin vaikutettaisiin niin aukioloaikojen kuin järjestötilojen saatavuuden suhteen.

Tamperelainen opiskelija edellä

Teemaan kietoutuu moni asia rahan käytöstä automaatiojäsenyyteen. VB uskoo, että ylioppilaskunta on parhaimmillaan silloin, kun sen toiminnan taakse voi asettua mahdollisimman laajasti sen oma jäsenistö. Koska ylioppilaskunnissa on yliopistolakiin perustuva automaatiojäsenyys (ns. pakkojäsenyys), on sillä myös suurempi vastuu toiminnastaan koko jäsenistölleen, sillä yhteisöstä irtisanoutuminen ei ole mahdollista, vaikka yhteisöä ei kokisi omakseen. Kantoja automaatiojäsenyyteen joukostamme löytyy monia, mutta tulevalla vaalikaudella tavoitteemme ei ole automaatiojäsenyyden kaataminen, vaan haluamme ennemmin luoda ylioppilaskunnan, johon kuuluminen on suurimmalle osalle myönteinen asia ja ylpeyden aihe.

Jotta tavoitteemme saavutetaan, on uuden ylioppilaskunnan tehtävä merkittävä työ ymmärtääkseen entistä paremmin, millainen toiminta on jäsenlähtöistä toimintaa, toimintaa tamperelaisen yliopisto-opiskelijan hyväksi. Tällä hetkellä ylioppilaskuntien hyvin alhainen äänestysprosentti kertoo siitä, ettei ylioppilaskuntaa nähdä riittävän tärkeäksi osaksi omaa opiskeluaikaa. Koska ylioppilaskunta on epäonnistunut olemaan merkityksellinen jäsenilleen, onkin pureuduttava niihin syihin, miksi niin moni näkee ylioppilaskunnan etäisenä toimijana.

Näkemyksemme mukaan ylioppilaskuntaa jäsenistöstä vieraannuttaa erityisesti kannanotot yleispoliittisiin kysymyksiin. Toisena syynä on tietoisuuden ja ymmärryksen puute, mikä saattaa osittain johtua esimerkiksi siitä, että ylioppilaskunnan viestiä ei saada riittävän tehokkaasti jäsenistölle. Tätä tukee myös vuonna 2018 kerätty materiaali Tamyn ja TTYY:n jäseniltä ja järjestöiltä liittyen odotuksiin ja toiveisiin uudesta ylioppilaskunnasta.

Uuden ylioppilaskunnan fokus tulee mielestämme olla sekä suoraan yhdistymisen jälkeen, että myös pidemmällä tähtäimellä juuri Tamperelaisen yliopisto-opiskelijan asioiden ajamisessa. Työntekijöiden ja hallituksen työaikaa sekä muita resursseja tulisi erityisesti kohdistaa hyvien suhteiden rakentamiseen yliopiston ja korkeakoulusäätiön johdon kanssa, uuden yliopiston koulutuspoliittisiin ydinkysymyksiin, Tampereen opiskelijoihin vaikuttavaan kaupunkikehitykseen sekä opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja kulttuurin tukemiseen. On tottakai myös luonnollista, että ylioppilaskunnalla on kantoja esimerkiksi kaikkia suomalaisia yliopisto-opiskelijoita koskeviin toimeentuloon ja asumiseen liittyviin kysymyksiin. Toisaalta muutoin kuin suoraan erityisesti opiskelijoihin vaikuttaviin yleispoliittisiin teemoihin liittyvät kannanotot tulisi tehdä erityisessä harkinnassa, mielellään minimoiden, jotta tavoitteemme siitä, että kaikki jäsenet voivat seistä ylioppilaskunnan toiminnan takana, voisi toteutua.

Erityisesti alkuvaiheessa uuden ylioppilaskunnan toiminta tulee painottua vahvasti uuden yhteisön ja yliopiston rakentamiseen liittyviin kysymyksiin. Meidän on huolehdittava, että yliopiston rahoitusmalli, rakenne sekä tutkintojen kehitystyö on opiskelijoidemme etujen mukaista ja että opiskelijakulttuurimme Tampereella kehittyisi kohti yhteisöllistä Tampereen henkeä ja välttäen siiloutumisen eri kampuksille. Tampere3:n ollessa edelleen vahvasti kesken, tässä riittää työnsarkaa koko seuraavalle vaalikaudelle.

Koska jäsenmaksu on pakollinen, sen laskeminen yhdistymisestä saatavien synergiaetujen myötä on tavoiteltavaa, sillä pienempi jäsenmaksu vähentää ylioppilaskunnan jäsenyyden aiheuttamaa taloudellista taakkaa opiskelijalle. Todennäköisesti seuraavat pari vuotta yhdistyminen tuottaa kuitenkin lisätyötä ylioppilaskunnan toimistolle, joten tulevalla vaalikaudella jäsenmaksun merkittävää alentamista ei ole järkevää ottaa kärkitavoitteeksi. Asiaa on kuitenki hyvä seurata jatkuvasti ja jäsenmaksun alentamisen edellytyksistä keskustella.

Sillanrakentaja kampusten välillä

VB:n jäsenillä on tunnetusti hyvät välit niin Kauppiin kuin Hervantaan. Lisäksi olemme perustaneet uuden vaalirenkaan, TEKIJÄ-renkaan, johon kuuluu ryhmiä kaikilta kampuksilta. Renkaan perustamisessa VB oli vahvana vaikuttajana ja tavoittelemme sen avulla entistä keskustelevampaa ja yhteisöllisempää opiskelijakenttää niin ylioppilaskunnan piirissä kuin yleisestikin Tampereella. Tavoitetta tukee aiemmin mainitut panostukset poikkitieteelliseen kulttuuriin ja järjestöjen asemaan sekä aktiivinen keskustelukulttuurin ylläpitäminen, johon VB haluaa sitoutua. Laajalla keskustelulla voimme tukea myös aiempaa tavoittetamme ensisijaisesti Tamperelaisen opiskelijan asian ajamisesta, sillä laajempi ja syvempi ymmärrys koko yhteisön toiveista on tällöin paremmin saavutettavissa.